Huishoudelijk reglement (versie sept 2023)

Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR

1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

1.1.1 De algemene ledenvergadering heeft tot taak:

a. Het benoemen van de leden van het bestuur,

b. Het vaststellen van het (huishoudelijk) reglement,

c. Het vaststellen van het partijprogramma,

d. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma,

e. Het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening van de vereniging,

f. Het vaststellen van de contributie,

g. Het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,

h. Het instellen en benoemen van commissies,

i. Het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering,

j. Het wijzigen van de statuten.

1.1.2. De algemene ledenvergadering is de vergadering van de leden die tot de vereniging behoren.

1.1.4. Het bestuur van de vereniging organiseert minimaal 1 x per jaar een algemene ledenvergadering,

hierbij dient gebruik gemaakt te worden van een algemeen toegankelijke vergaderlocatie.

De algemene ledenvergadering wordt minimaal een week van tevoren schriftelijk/digitaal

aangekondigd.

1.1.5. De algemene ledenvergadering neemt in beginsel slechts besluiten over onderwerpen die op de tevoren aan alle leden toegezonden agenda zijn opgenomen.

1.1.7. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast. Vaststelling en eventuele

wijzigingen dienen in beginsel met een twee-derde meerderheid van de aanwezige leden aangenomen te worden. Bij een gewone meerderheid heeft het bestuur de bevoegdheid het besluit alsnog te bekrachtigen.

1.2. HET BESTUUR

1.2.1. Het dagelijks bestuur heeft tot taak:

a. Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering,

b. Het organiseren van politieke of maatschappelijke evenementen,

c. Het organiseren van de verkiezingscampagne,

d. Het vertegenwoordigen van de vereniging zowel binnen de partij als daarbuiten,

e. Het zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie,

f. Het verrichten van de overige bestuurlijke activiteiten.

1.2.2. Jaarlijks biedt het bestuur de algemene ledenvergadering voor het komende jaar een begroting aan, die in ieder geval vergezeld gaat van beleidsvoornemens. De goedgekeurde begroting is het

budgettaire kader voor het bestuur.

1.2.3. Het bestuur komt tenminste eens per drie maanden bij elkaar.

1.3. COMMISSIES

1.3.1 Kascommissie.

Ter controle van het financieel beheer, is er een kascommissie van twee leden die geen lid zijn van het bestuur. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering over het gevoerde financieel beheer en over het verlenen van décharge aan het bestuur.

1.3.2. Kiescommissie.

De algemene ledenvergadering benoemt een kiescommissie van drie leden, waarvan er één een

bestuurslid is. De leden hebben geen belang bij een verkiesbare plek op de kieslijst of een

verkiesbare plaats voor een persoon. De kiescommissie spreekt op een door de commissie zelf te

bepalen wijze met de kandidaten en vormt zich een oordeel over hun geschiktheid als

gemeenteraadslid.

1.4. FRACTIE.

1.4.1. De fractie wordt gevormd door de leden van de vereniging die na de gemeenteraadsverkiezingen

zitting hebben in de gemeenteraad van Hattem.

1.4.2. De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter.

1.4.3. De fractievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een fractievergadering uit.

Deelnemers kunnen naast de fractieleden, bestuursleden, commissieleden en een vertegenwoordiging uit de leden zijn.

1.4.4. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de fractiewerkzaamheden en de

communicatie met bestuur en de leden.

1.4.5. De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad naar voren te

brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door het door de algemene ledenvergadering

aangegeven beleid, het partij en verkiezingsprogramma.

1.4.6. De fractie kan zich laten ondersteunen door een steunfractie.

Hoofdstuk 2. KANDIDAATSTELLING.


2.1. KANDIDATEN.

2.1.1. Kandidaten voor enige functie voor HattemCentraal dienen bij het begin van de kandidaatstellingstermijn aan de volgende

voorwaarden te voldoen:

a. Lid te zijn van HattemCentraal,

b. Geen lid te zijn van een andere specifiek lokale politieke partij,

c. Aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan,

d. Een aantal persoonlijke gegevens te hebben verstrekt aan de kiescommissie,

e. Bereid zijn een deel van de vergoeding als gemeenteraadslid af te dragen aan de partij.

2.1.2. Kandidaten voor de gemeenteraadsfunctie melden zich aan bij het bestuur.

2.1.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

a. Het geven van de mogelijkheid aan de kandidaten om zich te presenteren aan de leden,

b. Het geven van informatie over de kandidaten aan de leden,

c. Het aanbieden van de kandidatenlijst door de algemene ledenvergadering,

d. Het opstellen van een profielschets voor vacante functies, waarbij aandacht wordt besteed

aan taak en vereisten voor de betreffende functionaris.

2.2. KANDIDAATSTELLING voor BESTUUR

2.2.1. De kandidaten voor een bestuursfunctie presenteren zich op een algemene ledenvergadering.

2.2.2. Ongeacht of er voor de invulling van een bestuursfunctie keuze is uit een of meerdere kandidaten,

wordt er gestemd met gesloten briefjes

2.2.3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

2.3. LEDEN van het BESTUUR

2.3.1. Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een oneven aantal leden.

2.3.2. De volgende taken worden binnen het bestuur vervuld:

a. Voorzitterschap,

b. Penningmeesterschap,

c. Secretariaat,

d. Algemene bestuursleden.

Hoofdstuk 3: VERKIEZINGEN.

3.1. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

3.1.1. De samenstelling van de kandidatenlijsten geschiedt via een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering.

3.1.2. De ranglijst van kandidaten wordt door het bestuur na overleg met de kiescommissie opgemaakt,

waarna deze ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

3.1.3. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats op de voornoemde algemene ledenvergadering, nadat de lijstvolgorde is bepaald.

Hoofdstuk 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN PUBLICATIES

4.1. PUBLICATIES.

4.1.1. De fractie is verantwoordelijk voor de stukken, zoals die op de internet pagina worden

opgenomen. Het bestuur kan hiervoor onderwerpen aandragen.

4.1.2. Het bestuur is verantwoordelijk voor publicaties op de website.

Dat kunnen ook bijdragen zijn vanuit de fractie.

Stukken worden ondertekend door de opsteller; redigeren zal derhalve in overleg plaatsvinden.

Hoofdstuk 6. . BIJDRAGEN EN DONATIES

6.1. BIJDRAGEN

6.1.1. Afdrachten en bijdragen ten behoeve van het verkiezingsfonds.

Lokale partijen krijgen in tegenstelling tot landelijke partijen geen subsidie. De contributie

van de leden is voldoende voor een jaarlijkse exploitatie, maar niet meer voor een verkiezingsfonds.

Het is alleszins redelijk dat raadsleden en eventuele wethouders bijdragen aan dit fonds,

dat toch ook grotendeels in hun eigen belang is.

De in de afdrachtsregeling gestelde bijdrage is gebaseerd op:

1. Wethouder € 600 netto per jaar

2. Gemeenteraadslid € 150 netto per jaar

3. Commissieleden € 50 per jaar

Wethouders en gemeenteraads- en commissieleden betalen naast de hierboven genoemde afdracht

de jaarlijkse door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.             

6.2. DONATIES

6.2.1. Wanneer het totaal van (extra) donaties (d.w.z. exclusief eventuele lidmaatschapsgelden en/of

afdrachten van politieke ambtsdragers) van een natuurlijke of rechtspersoon het bedrag van €1000 per jaar te boven gaat, wordt dit gepubliceerd.

6.2.2. Publicatie vindt plaats op de website van HattemCentraal. Daarnaast worden alle donaties van €1000 of meer vermeld in het financiële jaarverslag (bedrag, naam, woonplaats) dat aan de algemene

ledenvergadering wordt voorgelegd.

6.2.3. Er is geen limiet aan de hoogte van een donatie.

6.2.6. Donaties in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld.