Lid worden

Waarom lid worden van HattemCentraal?

De betrokkenheid van leden is voor ons van onschatbare waarde. Laten we van elkaars kennis gebruikmaken. Wacht dus niet langer en steun ons door lid te worden, want met jou maken wij straks het (politieke) verschil:
· de eerste lokale partij van Hattem;
· iedereen kan meedoen;
· met jouw bijdrage kunnen wij nieuwe initiatieven ondersteunen;
· vergroot je kennis over de politiek;
· denk mee over thema’s die jou interesseren;
· zet jouw wijk op de kaart.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Lidmaatschapscontributie
De contributie voor het lidmaatschap is momenteel €25 per jaar. Voor dit bedrag kunt u actief deelnemen aan onze partij en bent u welkom bij verschillende besloten bijeenkomsten. In de toekomst willen we ook toegang aanbieden tot een besloten gedeelte op de website waar u kunt deelnemen aan discussies.
Help ons met het toevoegen van nieuwe functies aan onze website door een eenmalige extra bijdrage te doen. Wij zouden graag het volgende toevoegen: een interactief gedeelte voor leden, betere beveiliging en zoekmachine optimalisaties.
Nieuwsbrief
Huishoudelijk reglement
Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR
1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
1.1.1
De algemene ledenvergadering heeft tot taak:
a. het kiezen van de leden van het bestuur,
b. het vaststellen van het huishoudelijk reglement,
c. het vaststellen van een partijprogramma,
d. het vaststellen van het verkiezingsprogramma,
e. het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening van de vereniging
f. het vaststellen van de contributie
g. het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,
h. het instellen van commissies
1.1.2.
De algemene ledenvergadering wordt gevormd door alle leden van de vereniging.
1.1.3.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging.
1.1.4.
Het bestuur van de vereniging organiseert minimaal 1 x per jaar een algemene ledenvergadering,
hierbij dient gebruik gemaakt te worden van een openbare vergaderlocatie.
De algemene ledenvergadering wordt minimaal een week van tevoren schriftelijk/digitaal
aangekondigd.
1.1.5. Een algemene ledenvergadering kan voor de behandeling van een specifiek thema binnen vier
weken na aanvraag bijeengeroepen worden op verzoek van:
* het bestuur;
* tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één-tiende gedeelte van
de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering;
1.1.6.
De algemene ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen, die op de tevoren
aan alle leden toegezonden agenda zijn opgenomen.
1.1.7.
De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast. Vaststelling en eventuele
wijzigingen dienen met een twee-derde meerderheid van de aanwezige leden aangenomen te
worden.
1.2. HET BESTUUR.
1.2.1.
Het verenigingsbestuur heeft tot taak:
a. het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering,
b. het organiseren van politieke of maatschappelijke evenementen,
c. het organiseren van de verkiezingen,
d. het vertegenwoordigen van de vereniging zowel binnen de partij als daarbuiten,
e. het zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie,
f. het verrichten van de overige bestuurlijke activiteiten
1.2.2.
Jaarlijks biedt het bestuur de algemene ledenvergadering voor het komende jaar een begroting aan,
die in ieder geval vergezeld gaat van beleidsvoornemens. De goedgekeurde begroting is het
budgettaire kader voor het bestuur.
1.2.3.
Jaarlijks overlegt de penningmeester het exploitatieoverzicht van de vereniging aan de algemene
ledenvergadering.
De penningmeester is zelfstandig bevoegd voor het doen van betalingen tot een bedrag van € 250,-
Boven dat bedrag zijn de handtekeningen van twee bestuursleden vereist, waarvan één de
voorzitter of de secretaris is.
1.2.4.
Het bestuur komt tenminste eens per twee maanden bij elkaar.
1.3. COMMISSIES
1.3.1.
Kascommissie.
De algemene ledenvergadering benoemt, ter controle van het financieel beheer, een kascommissie
van twee leden, die geen lid zijn van het bestuur. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering over het gevoerde financieel beheer en over het verlenen van décharge aan het bestuur
1.3.2.
Kiescommissie.
De algemene ledenvergadering benoemt een kiescommissie van drie leden, waarvan er één een
bestuurslid is. De leden hebben geen belang bij een verkiesbare plek op de kieslijst of een
verkiesbare plaats voor een persoon. De kiescommissie spreekt op een door de commissie zelf te
bepalen wijze met de kandidaten en vormt zich een oordeel over hun geschiktheid als
gemeenteraadslid.
1.4. FRACTIE.
1.4.1.
De fractie wordt gevormd door de leden van de vereniging, die na de gemeenteraadsverkiezingen
zitting hebben in de gemeenteraad van Hattem.
1.4.2.
De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter.
1.4.3.
De fractievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een fractievergadering uit.
Deelnemers kunnen naast de fractieleden zijn bestuursleden, commissieleden en een
vertegenwoordiging uit de leden.
1.4.4.
De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de fractiewerkzaamheden en de
communicatie met bestuur en de leden.
1.4.5.
De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad naar voren te
brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door het door de algemene ledenvergadering
aangegeven beleid, het programma.
1.4.6. De fractie kan zich laten ondersteunen door de steunfractie, waarin o.a. de commissieleden
plaatsnemen.
Hoofdstuk 2. KANDIDAATSTELLING.
2.1. KANDIDATEN.
2.1.1.
Kandidaten voor enige functie binnen HattemCentraal voor een lidmaatschap van enig
vertegenwoordigend lichaam dienen bij het begin van de kandidaatstellingstermijn aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
a. lid te zijn van HattemCentraal
b. geen lid te zijn van een andere specifiek lokale politieke partij
c. aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan;
d. een aantal persoonlijke gegevens te hebben verstrekt aan de verkiezingscommissie.
e. bereid zijn een deel van de vergoeding als gemeenteraadslid af te dragen aan de partij.
2.1.2.
Kandidaten voor een gemeenteraadsfunctie melden zich aan bij het bestuur.
2.1.3.
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
a. het geven van de mogelijkheid aan de kandidaten om zich te presenteren aan de leden;
b. het geven van informatie over de kandidaten aan de leden;
c. de vaststelling van de omvang van de kandidatenlijst door de algemene ledenvergadering;
d. het opstellen van een profielschets voor vacante functies, waarbij aandacht wordt besteed
aan taak en vereisten voor de betreffende functionaris.
2.2. KANDIDAATSTELLING voor BESTUUR
2.2.1.
De kandidaten voor een bestuursfunctie presenteren zich op een algemene ledenvergadering.
2.2.2.
Ongeacht of er voor de invulling van een bestuursfunctie keuze is uit een of meerdere kandidaten
wordt er gekozen volgens het principe van mondelinge of schriftelijke stemming.
2.2.3.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
2.3. LEDEN van het BESTUUR
2.3.1.
Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een oneven aantal leden.
2.3.2.
De volgende taken worden binnen het bestuur vervuld:
a. voorzitterschap
b. penningmeesterschap
c. secretariaat
d. algemene bestuursleden.
Hoofdstuk 3: VERKIEZINGEN.
3.1. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
3.1.1.
De samenstelling van de kandidatenlijsten geschiedt via een schriftelijke stemming in de algemene
ledenvergadering.
3.1.2.
De ranglijst van kandidaten wordt door het bestuur na overleg met de kiescommissie opgemaakt,
waarna deze ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
3.1.3.
De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats op de voornoemde algemene ledenvergadering, nadat
de lijstvolgorde is bepaald.
Hoofdstuk 4. SAMENWERKING TUSSEN VERENIGING EN FRACTIE
4.1.FRACTIEVERGADERINGEN.
4.1.1.
De vergaderingen van de fractie zijn in principe openbaar en toegankelijk voor bestuursleden,
commissieleden en een vertegenwoordiging van leden.
4.2. FRACTIE EN BESTUUR
4.2.1.
Tussen bestuur en fractie zal jaarlijks worden afgesproken hoe er gecommuniceerd wordt.
Eens per maand hebben de voorzitter en de fractievoorzitter overleg, samen met de eventuele
wethouder.
Hoofdstuk 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN PUBLICATIES
5.1. PUBLICATIES.
5.1.1.
De fractie is verantwoordelijk voor de stukken, zoals die op de gemeentelijke pagina worden
opgenomen. Het bestuur kan hiervoor onderwerpen aandragen.
5.1.2.
Het bestuur is verantwoordelijk voor publicaties op de website.
Dat kunnen ook bijdragen zijn vanuit de fractie.
Stukken worden ondertekend door de opsteller; redigeren zal derhalve in overleg plaatsvinden.
Hoofdstuk 6. GIFTEN EN CONTRIBUTIES.
6.1. BIJDRAGEN
6.1.1.
Afdrachten en bijdragen ten behoeve van het verkiezingsfonds.
Lokale partijen krijgen in tegenstelling tot landelijke partijen geen subsidie. De contributie
van de leden is voldoende voor een jaarlijkse exploitatie, maar niet meer voor een verkiezingsfonds.
Het is alleszins redelijk dat raadsleden en eventuele wethouders bijdragen aan dit fonds,
dat toch ook grotendeels in hun eigen belang is.
De in de afdrachtsregeling gestelde bijdrage is gebaseerd op:
1. Wethouder € 600 netto per jaar
2. Gemeenteraadslid € 600 netto per jaar
3. Commissieleden €120 per jaar
Wethouders en gemeenteraads- en commissieleden betalen naast de hierboven genoemde afdracht
de jaarlijkse de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
6.2. GIFTEN
6.2.1.
Slechts donaties van natuurlijke personen worden geaccepteerd door HattemCentraal.
6.2.2.
Giften van sponsoring door het bedrijfsleven worden niet aanvaard.
6.2.3.
Wannneer het totaal van (extra) donaties (d.w.z. exclusief eventuele lidmaatschapsgelden en/of
afdrachten van politieke ambtsdragers) van een persoon het bedrag van €1000 per jaar te boven
gaat, wordt dit gepubliceerd.
6.2.4.
Publicatie vindt plaats op de website van HattemCentraal. Daarnaast worden alle giften van €1000
of meer vermeld in het financiële jaarverslag (bedrag, naam, woonplaats) dat aan de algemene
ledenvergadering wordt voorgelegd.
6.2.5.
Er is geen limiet aan de hoogte van een donatie, cq. gift.
6.2.6.
Schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld.