HattemCentraal Algemene Beschouwingen

Investeer in Menselijk Kapitaal en niet in Historische stenen.

Samen naar een toekomstbestendig Hattem

De toekomstbestendigheid van de gemeente Hattem wankelt. Wat eens een stabiele organisatie was, komt steeds meer richting een kritiek punt, waarbij de vraag rijst of zij nog Toekomstbestendig is. Staat Hattem daar alleen in, nee zeker niet. Ook bij andere gemeenten zie je dat de bestaanszekerheid afneemt. Ons betoog gaat deze keer niet over wat we allemaal graag willen, geen opsom lijstje, maar eerder wat we kunnen.

Voor HattemCentraal en zo staat het in ons verkiezingsprogramma “streven wij naar:
– Een solide financieel beleid met een realistisch en verantwoord uitgavenpatroon.
– Investeer in onze ambtenaren, essentieel om de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen.
– De onroerendezaakbelasting mag niet dienen als sluitpost voor eventuele tekorten.

Met deze woorden uit ons verkiezingsprogramma in ons achterhoofd, baart de begroting voor 2024 en meerjarige prognose ons zorgen. Niet alleen vanwege ambitieuze doelstellingen en het beroep op financiële middelen, maar vooral door de overmatige werkdruk bij onze ambtenaren.

Een tekort van maar liefst 26 fte aan ambtelijke ondersteuning is de wrange vrucht van een ingrijpende organisatorische verandering. In plaats van te investeren in het aantrekken en behouden van onze ambtenaren, is de keus gemaakt om een managementlaag weg te snijden, eigen personeel te verminderen en voornamelijk externen in te huren. Dit blijkt nu een disbalans te creëren tussen inhuur en eigen medewerkers.

De gevolgen zijn steeds duidelijker zichtbaar. Stukken worden niet tijdig afgerond en de kwaliteit sluit niet altijd meer aan bij de standaard die onze inwoners verdienen. De raad, belast met haar controlerende taak, kan bij het uitblijven of niet tijdig leveren van informatie niet naar behoren functioneren. Zelfs verordeningen, zoals de APV, blijven achterwege in de update met de door de raad genomen besluiten. Daarnaast bereiken de onvrede en het gemor uit de samenleving HattemCentraal steeds meer.

Ondanks de uitdagingen, werken medewerkers met passie voor de gemeente Hattem. Vacatures zijn moeilijk te vullen, wat de werkdruk verhoogt. De raad moet balans vinden tussen capaciteit, kwaliteit en ambities voor een toekomstbestendig Hattem.

HattemCentraal erkent de uitdagingen waar alle partijen in de raad mee worstelen. Samen met andere partijen streeft HattemCentraal naar een realistische begroting. Niet-urgente zaken worden aangepakt wanneer er voldoende uren beschikbaar zijn voor ambtenaren, in lijn met een trend waarbij gemeenten investeringen uitstellen en focussen op onderhoud. Wees transparant over budgettaire uitdagingen en te korten en vermijd lastenverhoging.

Grote investeringen zijn wat ons betreft, de verbouwingsplannen van het stadhuis en aanpassingen van de wegen.

Het karakteristieke stadhuis weerspiegelt zowel binnen als buiten de geschiedenis van de stad. Verbouwingen zijn wat HattemCentraal betreft overbodig en brengen een besparing van 4 tot 10 miljoen met zich mee, evenals rust in de organisatie. Focus op menselijk kapitaal, luister naar inwoners en verbeter dienstverlening voor vertrouwen en tevredenheid.

Laten we als het gaat om aanpassingen van wegen, eerst de genoemde en langgevraagde evaluatie gemeentelijk verkeers en vervoersplan als raad bespreken en kritisch kijken of de 6970 ambtelijke uren en 2512 uur inhuur plus de investering van 12 miljoen wel nodig zijn.

Het college kiest voor een verhoging van de onroerendezaakbelasting van 11,5% om de begroting sluitend te maken. Wij zijn het hier niet mee eens en stellen voor om te snijden in investeringen en de opbrengst daarvan te gebruiken, samen met het niet inzetten van ambtelijke uren of inhuur, om geen extra 7,5% verhoging door te voeren.

Als raad voelen we allemaal de verantwoordelijkheid om ons te blijven inzetten voor een toekomstbestendig en een goed functionerend lokaal bestuur. Eén die een goed financieel beleid voert en maximaal ondersteunt wordt door voldoende ambtenaren. Alleen zo kunnen we de belangen van onze inwoners behartigen, de dienstverlening op niveau houden en de publieke middelen efficiënt beheren.

Stemverklaring: HattemCentraal stemt voor de vaststelling van de programmabegroting 2024, maar tegen het meerjarenperspectief zoals voorgesteld in het document.

Met betrekking tot de amendementen en moties:
Amendement: OZB en temporiseren wegen, medeopsteller en dus mede-indiener
Motie Apeldoornse weg, medeopsteller en dus mede-indiener
Overige moties, 2 t/m5 mede-indiener.